Those were the days
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 38 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 38 | Thuyết minh VTV, HD

40phút 2,968 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 41 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 41 | Thuyết minh VTV, HD

43phút 31giây 13,997 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 40 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 40 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 52giây 12,971 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 36 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 36 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 46giây 10,331 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 32 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 32 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 43giây 8,820 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 35 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 35 | Thuyết minh VTV, HD

43phút 7,961 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 34 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 34 | Thuyết minh VTV, HD

42phút 14giây 7,710 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 31 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 31 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 40giây 8,513 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 33 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 33 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 17giây 8,210 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 28 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 28 | Thuyết minh VTV, HD

40phút 1giây 8,596 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 27 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 27 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 9giây 8,565 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 26| Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 26| Thuyết minh VTV, HD

39phút 7giây 9,147 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 29 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 29 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 32giây 8,784 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 30 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 30 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 49giây 8,379 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 21 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 21 | Thuyết minh VTV, HD

40phút 19giây 9,717 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 24 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 24 | Thuyết minh VTV, HD

40phút 14giây 9,254 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 22 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 22 | Thuyết minh VTV, HD

40phút 31giây 10,482 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 23 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 23 | Thuyết minh VTV, HD

40phút 8giây 9,927 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 25 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 25 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 41giây 8,998 Lượt xem