Those were the days
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 38 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 38 | Thuyết minh VTV, HD

40phút 5,676 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 37 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 37 | Thuyết minh VTV, HD

40phút 12,474 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 41 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 41 | Thuyết minh VTV, HD

43phút 31giây 18,486 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 40 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 40 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 52giây 17,181 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 36 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 36 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 46giây 12,827 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 32 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 32 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 43giây 11,412 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 35 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 35 | Thuyết minh VTV, HD

43phút 10,318 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 34 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 34 | Thuyết minh VTV, HD

42phút 14giây 9,931 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 31 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 31 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 40giây 11,142 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 33 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 33 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 17giây 10,645 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 28 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 28 | Thuyết minh VTV, HD

40phút 1giây 11,265 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 27 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 27 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 9giây 11,192 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 26| Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 26| Thuyết minh VTV, HD

39phút 7giây 11,944 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 29 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 29 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 32giây 11,538 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 30 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 30 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 49giây 10,887 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 21 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 21 | Thuyết minh VTV, HD

40phút 19giây 12,603 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 24 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 24 | Thuyết minh VTV, HD

40phút 14giây 11,964 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 22 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 22 | Thuyết minh VTV, HD

40phút 31giây 13,669 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 23 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 23 | Thuyết minh VTV, HD

40phút 8giây 12,836 Lượt xem