Those were the days
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 38 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 38 | Thuyết minh VTV, HD

40phút 9,887 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 37 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 37 | Thuyết minh VTV, HD

40phút 16,478 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 41 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 41 | Thuyết minh VTV, HD

43phút 31giây 26,723 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 40 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 40 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 52giây 23,660 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 36 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 36 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 46giây 16,711 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 32 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 32 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 43giây 15,402 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 35 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 35 | Thuyết minh VTV, HD

43phút 13,968 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 34 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 34 | Thuyết minh VTV, HD

42phút 14giây 13,431 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 31 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 31 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 40giây 15,054 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 33 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 33 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 17giây 14,395 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 28 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 28 | Thuyết minh VTV, HD

40phút 1giây 15,147 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 27 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 27 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 9giây 15,066 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 26| Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 26| Thuyết minh VTV, HD

39phút 7giây 15,994 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 29 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 29 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 32giây 15,475 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 30 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 30 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 49giây 14,669 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 21 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 21 | Thuyết minh VTV, HD

40phút 19giây 16,703 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 24 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 24 | Thuyết minh VTV, HD

40phút 14giây 15,814 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 22 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 22 | Thuyết minh VTV, HD

40phút 31giây 18,395 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 23 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 23 | Thuyết minh VTV, HD

40phút 8giây 16,976 Lượt xem