Those were the days
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 38 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 38 | Thuyết minh VTV, HD

40phút 7,937 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 37 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 37 | Thuyết minh VTV, HD

40phút 14,605 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 41 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 41 | Thuyết minh VTV, HD

43phút 31giây 22,255 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 40 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 40 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 52giây 20,470 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 36 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 36 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 46giây 14,871 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 32 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 32 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 43giây 13,480 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 35 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 35 | Thuyết minh VTV, HD

43phút 12,271 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 34 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 34 | Thuyết minh VTV, HD

42phút 14giây 11,782 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 31 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 31 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 40giây 13,216 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 33 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 33 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 17giây 12,608 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 28 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 28 | Thuyết minh VTV, HD

40phút 1giây 13,276 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 27 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 27 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 9giây 13,213 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 26| Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 26| Thuyết minh VTV, HD

39phút 7giây 14,055 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 29 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 29 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 32giây 13,595 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 30 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 30 | Thuyết minh VTV, HD

39phút 49giây 12,857 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 21 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 21 | Thuyết minh VTV, HD

40phút 19giây 14,730 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 24 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 24 | Thuyết minh VTV, HD

40phút 14giây 13,937 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 22 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 22 | Thuyết minh VTV, HD

40phút 31giây 16,151 Lượt xem
 Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 23 | Thuyết minh VTV, HD

Tây Thi Bí Sử 2012 Tập 23 | Thuyết minh VTV, HD

40phút 8giây 14,973 Lượt xem