Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Window XP Professional (phần 2)

2013 June 16
44 lượt xem
Ci One
Download Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Window XP Professional (phần 2)
  • Download Mp3 File
  • Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Window XP Professional (phần 2)

    Đây là phần 2 của quá trình cài đặt hệ điều hành Window XP Professional. Cấu hình các thông số cơ bản cho hệ điều hành