Hướng dẫn sử dụng Terminal Mac Osx 1: pwd, ls, cd

2015 August 04
270 lượt xem
TMSupport
Hướng dẫn sử dụng Terminal Mac Osx 1: pwd, ls, cd

Hướng dẫn sử dụng 3 lệnh cơ bản nhất sử dụng terminal trên hệ điều hành mac osx.