Bệ Phóng Tên Lửa Mới của Trung Quốc trên Biển Đông | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

Download Bệ Phóng Tên Lửa Mới của Trung Quốc trên Biển Đông | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt
  • Download Mp3 File
  • Bệ Phóng Tên Lửa Mới của Trung Quốc trên Biển Đông | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

    Bệ Phóng Tên Lửa Mới của Trung Quốc trên Biển Đông Trung Quốc xây dựng bệ phóng tên lửa trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông - tất nhiên là vì mục đích hòa bình... __ Trung Quốc Không Kiểm Duyệt __ Facebook: https://www.facebook.com/trungquockokiemduyet/ Google+: https://plus.google.com/+TQKoKiemDuyet Subscribe: https://www.youtube.com/user/TQKoKiemDuyet?sub_confirmation=1 __ China Uncensored __ Twitter: https://twitter.com/ChinaUncensored Facebook: http://www.facebook.com/ChinaUncensored Subscribe: http://www.youtube.com/ntdchinauncensored __ Xem video gốc __ Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=LXa1FmQJ9WE