Đức Đạt Lai Lạt Ma Gây Chống Đối tại UCSD | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

Download Đức Đạt Lai Lạt Ma Gây Chống Đối tại UCSD | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt
  • Download Mp3 File
  • Đức Đạt Lai Lạt Ma Gây Chống Đối tại UCSD | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

    Đức Đạt Lai Lạt Ma được mời đến phát biểu tại lễ tổt nghiệp của trường Đại học California San Diego. Nhưng một hiệp hội sinh viên Trung Quốc, với sự chống lưng của lãnh sự quán nước này, không muốn thấy sự hiện diện của ông. __ Trung Quốc Không Kiểm Duyệt __ Facebook: https://www.facebook.com/trungquockokiemduyet/ Google+: https://plus.google.com/+TQKoKiemDuyet Subscribe: https://www.youtube.com/user/TQKoKiemDuyet?sub_confirmation=1 __ China Uncensored __ Twitter: https://twitter.com/ChinaUncensored Facebook: http://www.facebook.com/ChinaUncensored Subscribe: http://www.youtube.com/ntdchinauncensored __ Xem video gốc __ Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=orr1yTZlLjc