"Chiến tranh Toàn Dân" Chống Người Hồi Trung Quốc | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

Download "Chiến tranh Toàn Dân" Chống Người Hồi Trung Quốc | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt
  • Download Mp3 File
  • "Chiến tranh Toàn Dân" Chống Người Hồi Trung Quốc | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

    "Chiến tranh Toàn Dân" Chống Người Hồi Trung Quốc Trung Quốc đã tuyên bố một cuộc chiến toàn diện chống khủng bố ở tỉnh cực Tây Tân Cương. Điều này có nghĩa gì với những người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi trong khụ vực? __ Trung Quốc Không Kiểm Duyệt __ Facebook: https://www.facebook.com/trungquockokiemduyet/ Google+: https://plus.google.com/+TQKoKiemDuyet Subscribe: https://www.youtube.com/user/TQKoKiemDuyet?sub_confirmation=1 __ China Uncensored __ Twitter: https://twitter.com/ChinaUncensored Facebook: http://www.facebook.com/ChinaUncensored Subscribe: http://www.youtube.com/ntdchinauncensored __ Xem video gốc __ Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=IhXjF-g2lnE